5è - Què estem fent a matemàtiques?

 Hola!

Ja portem un mes ben bé i ja hem agafat un bon ritme d'aprenentatge i convivència a l'aula.

Pel que fa a matemàtiques, aquestes primeres setmanes les hem dedicat principalment a repassar i consolidar tots aquells aprenentatges que vam començar a introduïr durant el curs passat, aquest curs era una tasca important a fer, principalment, degut al confinament que vam viure durant gairebé 2 trimestres.

Principalment, hem estat repassant i assegurant-nos que teniem ben assolits conceptes de càlcul matemàtics com ara la multiplicació, les operacions bàsiques: sumes i restes "portant-ne", la descomposició de nombres, el càlcul mental, ...

Hem començat a conèixer una metodologia que ens ajudarà a vertebrar les sessions de matemàtiques: ELS PROBLEMES COOPERATIUS!

En què consisteix aquesta forma de treballar? Doncs és ben senzilla: 

1. En equips cooperatius, escoltem i/o llegim un problema matemàtic (de diversa naturalesa i nivells de dificultat); 

2. Seguidament, i de forma individual, resolem el problema parant molta atenció al procés mental que duem a terme per a comprendre'l i buscar una o més solucions (sigui en forma de càlcul mental o no);

3. A continuació, posem en comú amb tots/es els membres de l'equip, el procés que hem pensat i dut a terme per veure si coincidim o, per al contrari, si hi ha diferents formes de resoldre'l.

4. Fruit de la conversa i l'anàlisi, finalment els membres de l'equip consensuen una o més maneres de resoldre'l i el o la portaveu de l'equip l'expressa per a la resta de companyes de classe i entre tots aprenem dels processos que cadascú ha seguit per a resoldre'l.


Aquest tipus de metodologia cooperativa ens acompanyarà durant tot el curs i és d'aquesta manera com, entre totes i tots, construirem el coneixement matemàtic que anirem aprenent i desenvolupant.